Lisää myyntiä verkkoon ja kivijalkaan.

Lisäresursseja
kasvuun.

Tietosuojaseloste

Arvostamme yksityisyyttänne ja voitte luottaa siihen että tietonne ovat turvassa.

1.Rekisterinpitäjä

Rasofi Oy, y-tunnus: 2664039-9. Patruunantie 7, 60200 Seinäjoki.

2.Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö

Antti-Pekka Ristilä, [email protected], 04578341887

3.Rekisterin nimi

Asiakas- ja markkinointirekisteri

4.Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on rekisterinpitäjän oikeutettu etu (esim. asiakassuhde) tai sopimus.

Oikeusperuste voi olla myös henkilön erikseen antama suostumus.

Henkilötietojen käsittelyn pääasiallinen tarkoitus on asiakassuhteen ylläpito ja sujuvan asiakaspalvelun varmistaminen.

Henkilötietoja voidaan käyttää myös yhteydenpitoon sähköpostitse tai puhelimitse rekisterinpitäjän tarjoamien palveluiden tarjoamiseksi, sekä digitaalisissa kanavissa tehtävän mainonnan kohdentamiseksi.

Henkilötietoja voidaan käsitellä myös sähköisen rekisterin teknisen ylläpidon yhteydessä rekisterinpitäjän valvonnassa (esim. sähköisten palveluiden käyttöönotto).

Henkilötietoja voidaan käyttää automaattiseen päätöksentekoon ja profilointiin, esimerkiksi prospektoinnin automaatioon.

5.Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat: henkilön nimi, asema, yritys/organisaatio, edustettavan yrityksen tiedot (puhelinnumero, sähköpostiosoite, faksi, osoite, y-tunnus, www-sivun osoite), tiedot tilatuista palveluista ja niiden muutoksista ja laskuttamisesta, muut asiakassuhteeseen ja tilattuihin palveluihin liittyvät tiedot.

Rekisteriin voidaan tallentaa myös tietoja verkkosivun www.raso.fi käytöstä, sähköposteihin reagoimisesta ja avatuista linkeistä.

Tietojen säilytysaika on asiakassuhteen voimassaoloaika +24kk sen päättymisestä. Asiakassuhteen katsotaan päättyneen kun rekisteröity ei ole käyttänyt rekisterinpitäjän palveluita 12 kuukauteen eikä rekisterinpitäjällä ole avoimia myyntisaatavia rekisteröidyltä. Säilytysajan jälkeen tiedot anonymisoidaan niin ettei niitä voida yhdistää henkilööm, poislukien yrityksen kirjanpitoa varten säilytettävät, mahdollisesti henkilötietoja sisältävät, manuaaliset tositteet (kuitit, laskukopiot ym), joiden säilytysaika on Kirjanpitolain (30.12.1997/1336) mukainen säilytysaika.

Säilytysajan jälkeen manuaaliset tiedot tuhotaan riittävin teknisin menetelmin (esim. paperisilppurilla).

6.Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan:

  • asiakkaalta mm. www-lomakkeilla lähetetyistä viesteistä, sähköpostitse, puhelimitse, sosiaalisen median palvelujen kautta, sopimuksista, asiakastapaamisista ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan.
  • rekisteröidyn julkiseksi asettamista lähteistä kuten internet sivut ja sosiaalisen median kanavat

7.Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Rekisteröityyn liitettyjä tietoja luovutetaan säännönmukaisesti

  • käyttäjän luovuttamia henkilötietoja (esim. sähköpostiosoite) ja verkkosivujen käytöstä kerättyjä tietoja luovutetaan Hubspot Inc. ja The Rocket Science Group, LLC yhtiöille jotka voivat säilyttää tietoja palvelimillaan EU:n ja ETA:n ulkopuolella.

Rekisteröidyn tietoja ei kuitenkaan koskaan myydä tai muutoin luovuteta kolmannelle osapuolelle.

8.Rekisterin suojauksen periaatteet

Tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot on suojattu salasanalla ja tietoja pääsee tarkastelemaan ja muokkaamaan vain rekisterinpitäjän henkilökunta.

Rekisterinpitäjän tietotojärjestelmät on suojattu palomuurilla ja muilla teknisillä toteutuksilla sisäverkon ulkopuolisia uhkia vastaan.

9.Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää rekisterinpitäjälle kirjallisesti osoitteeseen: Patruunantie 7, 60200 Seinäjoki. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

10. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä (”oikeus tulla unohdetuksi”). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).